Sunscreen

a substance formulated to prevent sunburn, skin cancers, and other conditions caused by excessive exposure to the sun, usually by absorbing and reflecting ultraviolet radiation.Compare SPF.
a lotion, kem, vv., containing such a substance.
a latticework or similar construction to shield a patio, atrium, or the like, from direct sunlight.
Tham gia Skin-làm đẹp danh sách phiếu giảm
Nhập địa chỉ email của bạn để có được một phiếu mã cho 25% ra lệnh đầu tiên của bạn tại da-Beauty.com
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn